Steun ons en help Nederland vooruit

Regulier basis- en voortgezet onderwijs

Neder-Betuwe heeft in het verleden te kampen gehad met reguliere basisscholen die onvoldoende leerlingen hadden om zelfstandig te blijven bestaan. Zij voldeden niet aan de minimale leerlingen-norm. Dit heeft destijds al tot de vorming van dependances geleid, waardoor deze kinderen toch binnen hun eigen dorpskern onderwijs kunnen blijven volgen.

D66 Neder-Betuwe wil dat ook op de (zeer) lange termijn in elke dorpskern regulier onderwijs kan worden gevolgd dat voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, toegankelijk is. Mocht in de toekomst hier aanleiding toe zijn, dan zou zelfs een fusie tussen scholen met verschillende
signaturen mogelijk moeten zijn. Ook een fusie tussen openbare en bijzondere scholen zou bespreekbaar moeten zijn, indien dit nodig is om het aanbod van geschikt onderwijs in alle kernen te waarborgen. Dit betekent uiteraard niet dat de fuserende scholen hun identiteit hoeven op te geven. Wel zou het mogelijk kunnen leiden tot de vorming van “twee- of meerzuilige scholen”.

Ook voor het regulier voortgezet onderwijs geldt dat er binnen onze eigen gemeente voortdurend gestreefd moet worden naar een onderwijsaanbod dat alle niveaus omhelst: praktijkonderwijs, alle niveaus van het vmbo, havo en vwo; zowel de onderbouw als de bovenbouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018